Centralni katalog pomorstva Crne Gore [CKPCG]

Centralni katalog pomorstva Crne Gore (u daljem tekstu CKPCG) je zamišljen kao elektronska baza podataka koja obuhvata, kompjuterskom tehnologijom i po međunarodnim standardima obrađenu, bibliotečku i arhivsku građu koja se odnosi na pomorstvo. Prikupljaće se materijal koji se nalazi u svim tipovima biblioteka i arhiva na području Kotora, Boke kotorske i Crne Gore, kao i u istraživačkim i naučnim institucijama, pomorskim preduzećima, ustanovama, institucijama, agencijama, udruženjima i državnim organima, počev od najstarijih pisanih i štampanih dokumenata do najnovijih službenih materijala i publikacija.

Projekat u cjelini predstavlja savremeni bibliotečko-informacioni menadžment sistem za oblast pomorstva (DBMS-Data Base Management System) i može biti dobra osnova za kreiranje i upravljanje sličnim bazama podataka u drugim stručnim oblastima. Podržan Access-om, on pruža mogućnost za širok dijapazon pretraživanja,  unapređivanja kvaliteta pretraživanja kroz tehnike i koncept upotrebljivosti (Usability), kao i stalnu korisničku evaluaciju. Adekvatnim dizajniranjem baze podataka, postiže se atraktivnost interfejsa, kao jednog od ključnih elemanata svakog procesa programiranja, budući da se teži jednostavnosti upotrebe sistema, s jedne, i njegovoj efektivnosti i efikasnosti, s druge strane.

CKPCG je prvi virtualni katalog u Crnoj Gori. Predstavlja svojevrsnu metadatu o bazama podataka u pomorskim kompanijama (data about data), institucijama, organizacijama, ustanovama, udruženjima i sl.

Katalog će biti smješten u Pomorskoj biblioteci Fakulteta za pomorstvo u Kotoru (Univerzitet Crne Gore). Podržavaoci projekta su: Fakultet za pomorstvo u Kotoru, Centralna narodna biblioteka Crne Gore »Đurađ Crnojević«, Univerzitetska biblioteka Crne Gore, Udruženje bibliotekara CG.

[CKPCG  -  Prezentacija]

novoPored programa za katalogizaciju i pretraživanje, koji su sada dominantne tačke aktivnosti, predviđa se da CKPCG u svom završnom obliku dobije još jednu dimenziju kroz implementaciju DCKPCG (Digitalizovanog Centralnog Kataloga Pomorstva Crne Gore), kada će se postojeća baza podataka nadograditi vizualizacijom naših najznačajnijih pomorskih artefakata, kao što su: najstariji ugovori o gradnji ili kupovini brodova, o prevozu robe, iz oblasti pomorskog osiguranja, Statut srednjovjekovne bratovštine pomoraca, dokumenta vezana za najstariju formaciju pomoraca - Bokeljsku mornaricu, Balovićev pomorski priručnik sa petojezičnim pomorskim rječnikom, geografske, hidrografske i dr. karte Boke Kotorske, najstariji brodski dnevnici i druge brodske knjige i sl.

CKPCG je otvoren za kooperaciju i integraciju sa srodnim projektima u ovom regionu i šire, budući da Crna Gora i crnogorsko pomorstvo pripada mediteranskom basenu.

S obzirom na složenost i obim stručnih poslova na prikupljanju i obradi materijala, na nesređeno stanje pomorske građe, na brojnosti subjekata koji su uključeni u Projekat, kao i njihovu različitu lokaciju, predviđeno je da se projekat realizuje kroz četiri (4) faze u minimalnom trajanju od pet (5) godina.

Prva faza (koja je u toku, a dinamika realizacije zavisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava) podrazumijeva:

    * kontinuirano animiranje za projekat i uključivanje pomorskih subjekata, vlasnika pomorske građe, kao i stručne javnosti i medija;
    * izrada Metodološkog uputstva za odabir, stručnu obradu, zaštitu i prezentaciju arhivskog i bibliotečkog materijala o pomorstvu;
    * dopuna već započetog Registra vlasnika pomorske građe;
    * izbor saradnika za rad na terenu;
    * uvid u stanje građe na terenu (prioritet je područje Kotora i Boke kotorske);
    * izrada probnog softvera za katalogizaciju i pretraživanje;
    * rješavanje pitanja copyright-a sa vlasnicima pomorske građe (uz eventualno organizovanje okruglog stola na ovu temu);
    * izrada Izvještaja o stanju pomorske  građe;
    * multimedijalna izložba pomorskog materijala;
    * poslovi PR (Public Relation).

Druga faza:

    * izrada Projekta zaštite najugroženijeg pomorskog materijala;
    * izrada pilot baze podataka CKPCG i njeno testiranje;
    * obuka saradnika za katalogiziranje i pretraživanje;
    * priprema web prezentacije CKPCG u okviru Pomorske biblioteke Biblioteka Fakulteta za pomorstvo u Kotoru);
    * poslovi PR-a.

Treća faza:

    * završna obrada podataka, usability testiranje i definisanje interfejsa CKPCG;
    * izrada tradicionalnog (lisnog) i elektronskog kataloga;
    * izrada Plana i programa digitalizacije najvrednijeg pomorskog arhivskog i bibliotečkog materijala;
    * priprema CD ROM-a o CKPCG;
    * poslovi PR-a.

Četvrta faza:

    * finalizacija CKPCG i DCKPCG (Digitalizovani Centralni Katalog Pomorstva);
    * javna prezentacija CKPCG i DCKPCG;
    * javna prezentacija CD ROM-a o projektu CKPCG;
    * poslovi PR-a .

Radovi i prezentacije o projektu CKPCG

Do sada Projekat CKPCG je predstavljen široj javnosti putem javne prezentacije i kroz naučno-stručne radove na više eminentnih skupova u zemlji i inostranstvu. (RADOVI I PREZENTACIJE)

Finansiranje projekta CKPCG


Sa Prvom fazom projekta “Notar” je konkurisao u dva navrata na konkursima  Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u Opštini Kotor.

Odlukom o raspodjeli sredstava Sl. br. 07-2960 od 21. 08. 2003. godine (dio IV, tačka 12) CDK “Notar-u” Kotor je odobren iznos od 3.000,00 € za realizaciju dijela projekta “Centralni katalog pomorstva CG”. Sredstva u iznosu od 2.450,00 € su uplaćena na žiro-račun naše organizacije dana 6. oktobra 2003. godine. O realizovanim poslovima za koja su odobrena sredstva “Notar” je sačinio Programski i Finansijski izvještaj zaključno sa mjesecom majom 2004. godine i dostavio Komisiji Opštine Kotor.

Na drugom Konkursu Opštine Kotor od 28. aprila 2004. „Notar“ je ponovo aplicirao potražujući sredstva za nastavak Prve faze CKPCG i tada mu je odobren iznos od 500,00 € za samo jednu stavku iz Projekta - izradu finansijskog predračuna (potpisan je Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji Projekta, 07-2651 od 6. jula 2004). Ugovor nije ispoštovan i sredstva nisu još uvijek uplaćena (sačinjena pismena izjava „Notara“ br. 08-29/2 o neisplaćenim sredstvima od str. Opštine Kotor). Na sastanku sa predstavnicima Komisije i Opštine Kotor, 7. maja 2005. obećano je da će umanjeni iznos od 400,00 € biti isplaćen što prije. Do danas „Notar“ nije dobio ta sredstva.

CDK „Notar“ je za Prvu fazu projekta CKPCG i ove godine u julu mjesecu aplicirao za sredstva koja putem javnog konkursa dodjeljuje Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama pri Skupštini Republike Crne Gore. Potrebna su finansijska sredstva u iznosu od 24.815 € (sa porezom). Rezultati konkursa jos nisu poznati.
 
Koordinatorka projekta
Ruža Danilović, viši bibliotekar
85330 KOTOR
Dobrota, Sv. Stasije L 7/4
Tel. +382 32 330-970 (office); +382 32 333-180 (home); +382 69 346 659
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.