Program

PROGRAM CENTRA ZA NJEGOVANJE I PREZENTACIJU DOKUMENTARNOG NASLJEĐA KOTORA - "NOTAR"


I - Koordiniranje saradnje svih institucija i pojedinaca sa teritorije opštine Kotor koji posjeduju dokumentarno nasljeđe, koji su profesionalno upućeni na rad sa istim ili imaju profesionalno znanje u poslovima zaštite, obrade i prezentacije istog.

II - Popularizacija stručne djelatnosti vezane za identifikaciju, zaštitu, valorizaciju, obradu i prezentaciju dokumentarnog nasljeđa.

III - Edukacija i usavršavanje na polju arhivistike, paleografije, diplomatike, bibliotekarstva, stranih jezika, kompjuterskih disciplina.

IV - Stručno-naučna djelatnost.

V - Izdavačka djelatnost.

VI - Saradnja u zemlji i inostranstvu.

I - KOORDINACIJA RADA


   1.Evidentiranje (izrada registra) svih institucija i pojedinaca na teritoriji opštine Kotor koji imaju u posjedu dokumentarno nasljeđe.
   2.Podsticanje saradnje sa licima koja u institucijama profesionalno rade na zaštiti, valorizaciji, obradi i prezentaciji dokumentarnog nasljeđa.
   3.Podsticanje saradnje sa licima koja u ličnoj svojini posjeduju dokumentarno nasljeđe.
   4.Razvijanje saradnje sa licima koja su zadužena za brigu o dokumentima u procesu njihovog nastajanja (u registraturama).
   5.Razvijanje saradnje sa licima koja profesionalno rade na restauraciji i konzervaciji ili na drugim vidovima zaštite dokumentarnog nasljeđa.
   6.Podsticanje saradnje sa licima koja imaju naučnog interesa za istraživanje ove vrste dokumentacije.
   7.Koordinacija poslova na indentifikaciji, obradi i zaštiti dokumentarnog nasljeđa između institucija ili pojedinaca.
   8.Koordiniranje rada na realizaciji zajedničkih projekata prezentacije dokumentarnog nasljeđa.
   9.Podsticanje slobodnog protoka informacija između pomenutih institucija i pojedinaca, objektivan pristup tumačenju podataka iz dokumentarnog nasljeđa i razmjena ideja, iskustava i literature.
  10.Organizacija poslova u pronalaženju sredstava za trajnu zaštitu (restauracija i konzervacija, mikrofilmovanje i digitalna zaštita) dokumentarnog nasljeđa Kotora.
  11.Pribavljanje sredstava za podršku i realizaciju ciljeva i programa Centra.

II - POPULARIZACIJA


   1.Razvijanje svijesti, kako kod lica koja profesionalo rade sa dokumentarnim nasljeđem, tako i kod građanstva i nadležnih državnih organa, o značaju postojećeg dokumentarnog blaga Kotora za afirmaciju lokalne i nacionalne istorije u Crnoj Gori.
   2.Popularizacija u široj javnosti putem medija pomenute djelatnosti na identifikaciji, zaštiti, valorizaciji, obradi i prezentaciji dokumentarnog nasljeđa.
   3.Popularizacija uloge i značaja institucija koje se bave ovom djelatnošću.
   4.Promovisanje saznanja da se ovdje radi o dokumentarnom nasljeđu koje je dio svjetske kulturne baštine i koje sadrži relevantne istorijske podatke, počev od srednjeg vijeka, kako za Boku kotorsku i Crnu Goru, tako i za zemlje u neposrednom okruženju.

III - EDUKACIJA


   1.Organizacija edukativnih programa u cilju usavršavanja lica koja profesionalno rade na identifikaciji, zaštiti, valorizaciji, obradi i prezentaciji dokumentarnog nasljeđa (iz arhivistike, paleografije i diplomatike, stranih jezika).
   2.Organizacija radionica za stručnu edukaciju stvaralaca i imalaca dokumentarnog nasljeđa, potom korisnika-istraživača pomenutog nasljeđa.
   3.Organizacija kompjuterskih kurseva za osposobljavanje za elementarnu i naprednu obradu teksta, skeniranje dokumenata, digitalnu fotografiju, obradu slike, projektovanje i upravljanje bazama podataka, korišćenje Interneta, kao i za ostale računarske discipline neophodne u radu sa dokumentarnim nasljeđem.

IV - STRUČNO-NAUČNA DJELATNOST


   1.Pružanje svih vidova stručne pomoći institucijama i pojedincima u radu na identifikaciji, zaštiti, valorizaciji, obradi i prezentaciji dokumentarnog nasljeđa.
   2.Organizovanje stručnih i naučnih skupova, simpozijuma, seminara, konferencija, susreta, predavanja sa diskusijama, izložbi, studijskih putovanja i drugih oblika stručno-naučnog djelovanja.
   3.Praćenje svih aktuelnih informacija i literature u svijetu po pitanju njegovanja i prezentacije dokumentarne kulturne baštine i distribucija informacija i materijala prevedenih i prilagođenih korisnicima.
   4.Podsticanje na svestranije korišćenje dokumentarnog nasljeđa Kotora proučavanjem i ponudom savremenih sredstava u rukovanju i obradi istog, kao i primjeni toga u praksi (digitalna obrada i zaštita);.
   5.Projektovanje zajedničkog informacionog sistema za imaoce dokumentarnog nasljeđa na teritoriji ove opštine.
   6.Organizacija poslova na uključenju dokumentarnog nasljeđa Kotora u projekte obrade i prezentacije sličnog kulturnog blaga van teritorije opštine Kotor.
   7.Podsticanje razvoja naučnih aktivnosti vezanih za ovo dokumentarno nasljeđe.

V - IZDAVAČKA DJELATNOST


   1.Izrada Biltena Centra uporedo u tradicionalnoj (štampanoj) formi i Internet verziji.
   2.Izrada Internet prezentacije Centra gdje bi svaki član bio zastupljen sa svojim katalogom-vodičem i izborom najvrednijih i najreprezentativnijih dokumenta iz svog fundusa.
   3.Izrada CD-ROM-ova i štampanje monografskih publikacija sa predstavljanjem kompletnih ili tematskih cjelina iz dokumentarnog nasljeđa koje je u posjedu člana ovog Centra.
   4.Izrada ili učešće u izradi raznih naučno-stručnih publikacija (zbirki dokumenata, fototipskih izdanja i sl.).
   5.Izrada vodiča-informatora kroz kulturnu baštinu Kotora, u tradicionalnoj i elektronskoj verziji, u cilju kvalitetne prezentacije dokumentarnog nasljeđa Kotora u turističkoj ponudi grada i Crne Gore.

VI - SARADNJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU


   1.Podsticanje i razvijanje svih vidova saradnje sa srodnim udruženjima, institucijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu.
   2.Unapređenje saradnje sa srodnim udruženjima i institucijama, posebno u zemljama neposrednog okruženja i Mediterana, radi razmjene informacija po pitanju komplementarnih izvora i uključenja u sve oblike prezentacije dokumentarnog nasljeđa, naročito zemalja istočne obale Jadrana i Mediterana.
   3.Popularisanje slobodne razmjene informacija, ideja i iskustava sa svim srodnim udruženjima, institucijama i pojedincima u zemljama koje su u prošlosti svojim prisustvom na ovom području učestvovale u stvaranju dokumentarnog nasljeđa Kotora.
   4.Povezivanje sa arhivima u Italiji (Bari, Rim, Venecija) koji imaju škole paleografije i diplomatike i saradnja u organizovanju kurseva iz pomenutih oblasti.
   5.Povezivanje sa međunarodnim organizacijama koje brinu o dokumentarnom nasljeđu i donose međunarodne propise o dostupnosti kulturne baštine, njenoj zaštiti, slobodnom protoku informacija i sl.
   6.Podsticanje djelatnosti identifikacije i prikupljanja komplementarnih izvora u zemlji i inostranstvu u državnim, crkvenim i privatnim arhivima, u raznim drugim kulturnim institucijama, muzejima i bibliotekama, univerzitetima, naučnim institucijama i sl.
   7.Stručno-naučni kontakti sa univerzitetskim i istraživačkim centrima u zemlji i inostranstvu radi popularizacije dokumentarnog nasljeđa Kotora i podsticaja za njegovo istraživanje kao dijela svjetske kulturne baštine.
   8.Saradnja sa nevladinim udruženjima koja za cilj imaju slobodan protok informacija i objektivno tumačenje podataka u cilju unapređenja nauke, posebno arhivistike na ovom području.
   9.Podsticanje saradnje sa UNESCO-om.
  10.Realizacija saradnje sa Međunarodnim informacionim centrom za izvore o istoriji Balkana i Mediterana u Sofiji (CIBAL - International Information Centre for Sources on the History of the Balkans and Mediterrenian).
  11.Učlanjenje CDK “NOTAR” u Međunarodno arhivsko vijeće (ICA - International Council on Archives).
 sa sjedištem u Kotoru je nevladina organizacija, osnovana decembra 1999. godine. Svojim programskim aktivnostima organizacija namjerava da profesionalno djeluje na stručnu, naučnu i širu javnost u Crnoj Gori, zemlji i inostranstvu, kako bi pisani izvori i ranoštampani materijal, koji je pohranjen u državnim institucijma kulture, crkvenim i privatnim arhivima i bibliotekama, bio na odgovarajući način vrednovan. Centar će djelovati u pravcu podsticanja interesa međunarodnih stručnih i naučnih krugova za dokumentarno nasljeđe Kotora, koje je od 1979. godine na Listi svjetske kulturne baštine UNESCO-a.