O Notaru

Centar za njegovanje i prezentaciju dokumentarnog nasljeđa Kotora - "Notar" sa sjedištem u Kotoru je nevladina organizacija, osnovana decembra 1999. godine. Svojim programskim aktivnostima organizacija namjerava da profesionalno djeluje na stručnu, naučnu i širu javnost u Crnoj Gorii i inostranstvu, kako bi pisani izvori i ranoštampani materijal, koji je pohranjen u državnim institucijma kulture, crkvenim i privatnim arhivima i bibliotekama, bio na odgovarajući način vrednovan. Centar će djelovati u pravcu podsticanja interesa međunarodnih stručnih i naučnih krugova za dokumentarno nasljeđe Kotora, koje je od 1979. godine na Listi svjetske kulturne baštine UNESCO-a.