Novosti

Novosti iz "NOTAR"a

Priprema publikacije

U toku je priprema za štampu zbornika radova sa Meħunarodne konferencije "Crkveni arhivi i biblioteke. Meħunarodna iskustva u zaštiti, valorizaciji, obradi i prezentaciji kulturnog blaga koje se čuva u ovim institucijama". Izdavači su Centar "Notar" i Međunarodni arhivski savjet/Sekcija za crkvene arhive i arhive vjerskih zajednica. Zbornik će biti u tvrdom luksuznom povezu u boji (dim. 24x17 cm), na oko 350 strana, sa svim tekstovima na srpskom, engleskom i rezimeima na njemačkom jeziku, sa slikovnim prikazima u boji najstarijih primjeraka kulturnog blaga koje se čuva u arhivima i bibliotekama. Publikacija će imati kao prilog CD-ROM sa prezentacijama sa skupa u Power Pointu, video prezentacijama, video materijalom toka Konferencije, intervjuima i sl. Tiraž je 500 primjeraka. Izlazak iz štampe planira se do kraja ljeta 2003.

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE:CRKVENI ARHIVI I BIBLIOTEKE

Međunarodna iskustva u zaštiti, valorizaciji, obradi i prezentaciji kulturnog blaga koje se čuva u ovim institucijama,

Kotor, 17. i 18. april 2002. 
 
 
 
 
 
 

Opširnije...

Predavanje prof. dr Luiđija Pelegrinija

2. jula 2003. godine u Kotoru, u organizaciji Centra "Notar" i Franjevačkog samostana sv. Klare u Kotoru, održaće se predavanje prof. dr Luiđija Pelegrinija (Luigi Pellegrini) sa temom: “Jedan italijanski manuskript iz XIII vijeka i veze Male braće sa dvije obale Jadrana”. Prof. dr Luigi Pellegrini je profesor Srednjovjekovne istorije na Katedri za srednji vijek Univerziteta u Chieti-ju (Italija), Fakulteta za književnost i filozofiju. Prof.Pelegrini će boraviti u Kotoru od 30. juna do 4. jula 2003. Za to vrijeme će pregledati fragmente liturgijskih knjiga i drugih dokumenata, koji se čuvaju u Biblioteci Franjevačkog samostana u Kotoru. Takoħe, sa predstavnicima Ministarstva kulture Crne Gore obaviće razgovor o saradnji Crne Gore sa Međuuniverzitetskim centrom za proučavanje jadranskih kultura, čije je sjedište u Kjetiju, a obuhvaćeni su univerziteti u Padovi, Urbinu, Bariju, Lećeu i Palermu.

 

04-Predavanje-Pelegrini,-sa

Posjeta Ministarstvu za kulturna dobra Italije

Na poziv dr Salvatorea Italije, generalnog direktora Generalne direkcije za arhive u Ministarstvu za kulturna dobara i djelatnosti kulture Italije, u vremenu od 23. do 27. septembra 2002. godine u Rimu je boravila Snežana Pejović, predsjednik "Notara", radi dogovora o relizaciji projekta "Škole paleografije, diplomatike i arhivistike" u Kotoru, uz pomoć stručnjaka-predavča iz italijanskih škola. Prema postignutom dogovoru, ova stručna saradnja odvijala bi se na osnovu međudržavnog sporazuma između Državnog arhiva Crne Gore i Centralnog ureda za arhivska dobra Italije.

Opširnije...

Zbornik

01-Promocija-Zbornika-Crkv-U petak 21. januara 2005. godine u 19 sati, «Notar» organizuje predstavljanje Zbornika radova: «Crkveni arhivi i biblioteke. Međunarodna iskustva u zaštiti, valorizaciji, obradi i prezentaciji kulturnog blaga koje se čuva u ovim institucijama», sa Međunarodne konferencije koja se održala 17. i 18. aprila 2002. godine u Kotoru.


Zbornik je izašao iz štampe sredinom 2004. godine u izdanju Međunarodnog arhivskog savjeta/Sekcije za crkvene arhive i arhive vjerskih zajednica (ICA/SKR) i organizacije «Notar».

03--Promocija-Zbornika-Crkv02a-Promocija-Zbornika-Crkv02--Promocija-Zbornika-Crkv

Opširnije...

Devastacija kulturnog nasljeđa

Sastanak SEE Heritage mreže i radionica
„DEVASTACIJA KULTURNOG NASLJEĐA“
8 – 10. februar 2008, Kotor

Organizatori:
EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvoj i
NOTAR Centar za zaštitu i prezentaciju dokumentarnog nasljeđa Kotora, u ime SEE Heritage mreže

Opširnije...