Crkveni arhivi i biblioteke

Crkveni arhivi i bilioteke-Međunarodna konferencija

U organizaciji CDK “Notar” i Sekcije crkvenih arhiva i arhiva vjerskih zajednica pri Međunarodnom arhivskom vijeću održaće se u Kotoru 17. i 18. aprila 2002. godine Konferencija:

“Crkveni arhivi i biblioteke. Međunarodna iskustva u zaštiti, valorizaciji, obradi i prezentaciji kulturnog blaga koje se čuva u ovim institucijama”

Konferencija je zamišljena kao dvodnevni stručno-naučni skup na kome će biti prezentirano 9 referata i oko 20 koreferata iz oblasti arhivistike i bibliotekarstva, sa posebnim akcentom na statusu crkvenih arhiva i biblioteka u pojedinim evropskim zemljama, kao i u nekim od država bivše Jugoslavije, a posebno onim u Crnoj Gori.

Konferencija se održava u hotelu “Fjord” u Kotoru.

Koreferate primamo na adrese CDK “Notar” sa naznakom “Za Konferenciju” do 10. marta 2002. godine. Za sve potrebne informacije možete se obratiti predsjedniku “Notara”, Snežani Pejović.

Posebno naglašavamo da je vrijeme za izlaganje ograničeno: za referate do 20 min, a za koreferate do 10 min.

Referati i koreferati biće umnoženi za sve prisutne na Konferenciji. Podnosioci referata na našem jeziku (ili jezicima država bivše Jugoslavije) imaju obavezu da naprave opširniji rezime svog rada na engleskom jeziku, radi predavača iz inostranstva.

Koreferati mogu biti napisani opširnije nego za izlaganje i kao takvi treba da se predaju organizatoru Konferencije. Ako se obezbjede sredstva, naknadno bi se pristupilo štampanju publikacije sa kompletnim radom Konferencije.

Kratki sadržaji referata i koreferata sa imenom autora biće prezentirani na WEB stranici “Notara”, na našem i engleskom jeziku.


ZAKLJUČCI KONFERENCIJE:
CRKVENI ARHIVI I BIBLIOTEKE - Međunarodna iskustva u zaštiti, valorizaciji, obradi i prezentaciji kulturnog blaga koje se čuva u ovim institucijama,
Kotor, 17. i 18. april 2002.
Objavljeno 9. maja 2002.

   1. Konferencija je završila svoj rad, kako je planirano, u poslijepodnevnim satima, 18. aprila 2002. godine, diskusijom i zaključcima.

   2. Konferencija je imala svoj planirani tok i izuzev izostanka jednog od prijavljenih učesnika u dijelu koreferata, svi referati i koreferati su izloženi (9 referata i 15 koreferata).

   3. Prema evidenciji, radu Konferencije je prisustvovalo oba dana oko 50 učesnika i slušalaca, što je ocijenjeno kao dobro za jedan usko stručni skup.

   4. Prema ocjeni stranih eksperata i suorganizatora Konferencije, Sekcije za crkvene arhive i arhive religioznih zajednica u Međunarodnom arhivskom savjetu (ICA – SKR), kao i ostalih učesnika, skup je bio dobro organizovan. Kroz referate izložena su najnovija dostignuća u oblasti arhivistike i bibliotekarstva u zemljama zapadne i istočne Evrope i na nivou Evropske unije, sa posebim osvrtom na crkvene arhive i biblioteke. Kroz koreferate predstavnika najvećih i najvažnijih crkvenih arhiva i biblioteka sve tri konfesije, cijelovito je predstavljena situacija, ne samo u pomenutim institucijama, već uopšte na području arhivistike i bibliotekarstva u Crnoj Gori. Takođe, učešćem predstavnika iz nekih zemalja iz neposrednog okruženja (Hrvatske i Albanije), predočeni su vrlo korisni podaci o organizaciji i iz aktivnosti crkvenih arhiva i biblioteka zemalja u regionu. Ovakva koncepcije Konferencije i njena sveobuhvatnost, prema ocjeni učesnika, posebno predsjednika međunarodne asocijacije, dr Helmuta Baiera, pokazala se kao veoma dobra, pa će Konferencija u Kotoru poslužiti kao model (“pilot projekat”) Sekciji za crkvene arhive i arhive vjerskih zajednica u Međunarodnom arhivskom savjetu, za pokretanje i organizovanje ubuduće sličnih skupova u ostalim zemljama Evrope i svijeta.

   5. Donesena je odluka da se štampa publikacija o Konferenciji sa svim izloženim radovima, koji treba da se dopune i prerade i obogate prilozima (npr. fotografije i DVD – digitalni video zapis). Izdavači će biti Centar za njegovanje i prezentaciju dokumentarnog nasljeđa Kotora “Notar” i Sekcija za crkvene arhive i arhive vjerskih zajednica u Međunarodnom arhivskom savjetu. Suizdavači bi bili predstavnici crkvenih arhiva i biblioteka iz Crne Gore koji su učestvovali u radu Konferencije. Svi tekstovi u publikaciji štampaće se na našem i engleskom jeziku sa rezimeima na njemačkom jeziku. Preko Međunarodnog arhivskog savjeta ova publikacija će se distribuirati u čitavom svijetu. Centru “Notar” povjeren je posao pripreme i štampanja publikacije. Finansijsku potporu imaće od strane Međunarodnog arhivskog savjeta i “Johannes a Lasco Library” iz Emdena u Njemačkoj.

   6. Na zahtjev Međunarodnog arhivskog savjeta,  Centar “Notar” treba da napravi dva članka: za Bilten ove međunarodne asocijacije i za Bilten Sekcije za crkvene arhive i arhive vjerskih zajednica, sa svim detaljima o Konferenciji, kao i o samoj nevladinoj organizaciji CDK “Notar”.

   7. Prema ocjeni stranih eksperata, posebno profesora dr Reimera Witta, koji je u protekle četiri godine bio član Upravnog odbora Međunarodnog arhivskog savjeta, na Konferenciji u Kotoru dosta se saznalo generalno o organizaciji arhivske struke u Crnoj Gori. Na osnovu tih saznanja stav prisutnih predstavnika Međunarodnog arhivskog savjeta je da je neophodno da Crna Gora ima profesionalnu asocijaciju na polju arhivistike, koja će okupljati ne samo arhiviste iz Državnog arhiva, već i stručnjake u ovoj oblasti koji su van ove institucije. To je u skladu sa Etičkim kodeksom arhivista koji je donesen na nivou čitavog svijeta 1996. godine u Pekingu. Takva asocijacija crnogorskih arhivista treba odmah da postane član Međunarodnog arhivskog savjeta, što bi značajno doprinijelo unapređenju arhivske struke u Crnoj Gori, ne samo u okviru postojeće državne institucije, već i u dijelu zaštite arhivskog materijala vanarhivskih institucija, posebno crkvenih i privatnih arhiva.

   8. Predstavnik Pokrajinskog arhiva Štajerske, dr Karl Spreitzhofer, je od strane ovog arhiva i Vlade Štajerske specijalno određen da prisustvuje Konferenciji u Kotoru, kako bi saopštio odluku Vlade Štajerske o  pomoći Crnoj Gori, koja se sastoji u slijedećem:
         1. Državnom arhivu Crne Gore poslaće se pomoć u japanskom papiru za restauraciju i konzervaciju arhivskog materijala u iznosu od 3.000 eura.
         2. Crnoj Gori se dodjeljuje stipendija za jednog službenika iz nekog od arhivskih odjeljenja u trajanju od jedne godine da se o trošku vlade Štajerske usavršava u oblasti restauracije i konzervacije u Arhivu u Gracu.
         3. Tokom trajanja usavršavanja ponuđeno je da se u pomenutom arhivu izvrši, o trošku Vlade Štajerske, restauracija i konzervacija najvrednijih i najoštećenijih spisa u Crnoj Gori, tj. iz Arhivskog odjeljenja – Istorijskog arhiva Kotor i Biskupskog arhiva u Kotoru.

   9. O bibliotekarstvu u Crnoj Gori saopšteno je da postoji Društvo bibliotekara koje nije još član svjetske asocijacije IFLA. Član je, pak, Centralna narodna biblioteka “Đurđe Crnojević” sa Cetinja. Javne biblioteke u Crnoj Gori su uključene u međunarodni program PULLMAN. Međutim, prisutni predstavnici su naglasili potrebu za formiranjem asocijacije biblioteka u Crnoj Gori, što postoji u mnogim zemljama, pa i u Srbiji.

  10. Realizovan je veoma uspješno planirani radni dio Konferencije, tj. posjeta Državnom arhivu Crne Gore - Istorijskom arhivu Kotor, Biskupskom arhivu, Arhivu i biblioteci Srpske pravoslavne crkve u Kotoru, Biblioteci Franjevačkog samostana sv. Klare, Nadžupskom arhivu crkve Sv. Nikole u Perastu. Tokom posjete pomenutim institucijama međusobno su razmjenjena iskustva, informacije o raznim pitanjima i problemima iz arhivistike i bibliotekarstva, izloženi su razni vrlo konkretni predlozi od strane međunarodnih stručnjaka o mogućnostima da se prevaziđu određeni problemi koji su evidentni u svim arhivima i bibliotekama.

  11. Konferencija je tokom trajanja bila dobro i kvalitetno medijski propraćena. U tom pogledu realizovano je slijedeće:
         1. jednočasovni razgovor predsjednika CDK “Notara” sa glavnim urednikom Radio-Kotora o predstojećoj Konferenciji,
         2. intervju sa predsjednikom Sekcije za crkvene arhive i arhive religioznih zajednica u Međunarodnom arhivskom vijeću, dr Helmutom Baierom, takođe Radio-Kotor.
         3. članci u kulturnim rubrikama dnevnih listova “Pobjeda” (4 teksta), “Vijesti” i “Publika”.
         4. izvještaj o radu Konferencije sa intervjuom predsjednika CDK “Notara”, Snežanom Pejović, za TV Crne Gore, emisija iz kulture “Art-magazin”,
         5. intervju sa dr Helmutom Baierom, TV Crne Gore za jutarnji program (subota).