Škola paleografije, arhivistike i diplomatike u Kotoru

Pocetak rada skole

Centar za njegovanje i prezentaciju dokumentarnog nasljeđa Kotor (CDK) »Notar« pokreće projekat ustanovljenja Ljetnje škole za paleografiju, diplomatiku i arhivistiku, koja bi se, počev od ove godine, održavala jedanput godišnje u Kotoru. Realizaciju projekta ove godine dijelom finansira Institut za otvoreno društvo Crne Gore (OSIM) u okviru podrške programima iz oblasti visokog školstva, pa će se kurs odvijati u saradnji sa Istorijskim institutom Crne Gore, kao univerzitetskom jedinicom. Ove godine kurs treba da se održi u vremenu od 2. do 11. oktobra 2000. Broj polaznika je 15. Počelo bi se sa latinskom paleografijom na uzorcima arhivalija koji su pohranjeni u kotorskim arhivima i bibliotekama i koji su pisani srednjovjekovnim pismom, kurzivnom goticom. Predavači će biti iz Škole arhivistike, paleografije i diplomatike pri Državnom arhivu Venecije sa direktorom g. Paolom Selmijem, koji je vodeći stručnjak u pomenutoj oblasti u Italiji. S obzirom na ograničena sredstva, ove godine odabir i prijem kandidata vršiće se na osnovu neposrednih konakata sa licima koja se bave ili će se baviti srednjim vijekom i notarijatom, pa ili imaju potrebu da obnove postojeće znanje iz latinske paleografije ili da počinju da savladavaju vještinu transkribovanja starih pisama.

Projekat ustanovljenja Ljetnje škole za paleografiju, diplomatiku i arhivistiku u Kotoru prvenstveno ima za cilj da edukuje i usavršava kadar koji nedostaje Crnoj Gori. To su lica koja treba da obrađuju i izučavaju najstarije sačuvane izvore koji su u rukopisu, pisani starim pismima, na latinskom, italijanskom i drugim stranim jezicima i na staroslovenskom. Cilj je da se putem edukacije i usavršavanja profesionalnih lica, istraživača i studenata učine dostupnim nauci ovi izvori koji su pohranjeni u Republici, kao i da se podstakne proučavanje komplementarnih izvora o Crnoj Gori u stranim državama, koji do sada nisu sistematski istraženi (Italija, Hrvatska, Austrija, Turska, Albanija).

Ciljna grupa su studenti istorije, istorije jezika i književnosti, filologije (posebno klasični jezici i italijanistika), arheologije, istorije umjetnosti, konzervatorsko-restauratorskog studija, bibliotekarstva, muzikologije, informatike, univerzitetski i srednjoškolski profesori iz pomenutih naučnih disciplina, potom svi oni koji profesionalno rade na obradi, valorizaciji i zaštiti pisanih izvora i rano štampanog materijala iz državnih ili crkvenih institucija, kao i istraživači različitog profila.

Ucesnici kursaNamjera organizatora je da se projekat kontinuirano odvija, s obzirom na specifičnost i složenost materije koja zahtijeva neprestani kontakt sa dokumentima. Zavisno od uspješnosti ovog početnog kursa, u sklopu istog projekta organizovale bi se radionice i tokom godine. Projekat treba da doprinese da Crna Gora sveobuhvatnije definiše svoj kulturni i naučni prostor. Njime bi se podstaklo razvijanje svijesti, kako kod pojedinaca koji profesionalno rade sa dokumentarnim nasljeđem, tako i kod kulturnih, naučnih i obrazovnih institucija, nadležnih organa, pa i šire javnosti, o značaju koje ima postojeće dokumentarno blago sa ovog područja za afirmaciju lokalne i nacionalne istorije u Republici Crnoj Gori. U aktuelnoj reformi obrazovnog procesa, postojećim projektom može bitno da se utiče na prisutne probleme oko koncepcije nastave istorije ili izrade užbenika istorije. U tom smislu u okviru Škole organizovale bi se rasprave o tome koliko se koriste primarni izvori u nastavi istorije ili prilikom pisanja udžbenika, stručne i naučne literature, potom o tome koliko se savremeni vidovi elektronske obrade i pretraživanja izvora primjenjuju u nastavnom procesu istorije, o problemu kako animirati omladinu da se opredjeljuje za izučavanje srednjeg vijeka ili za studij klasične filologije ili uopšte za istraživački rad, u kojoj mjeri su dostupni dragocijeni izvori koji su u posjedu crkava ili privatnih lica, itd. Planira se da se realizovani program ove škole nakon završetka čitavog ciklusa, elektronski prezentuje na CD-ROM-u i na Internetu i tako distribuira institucijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu.


PLAN LJETNJE ŠKOLE
PALEOGRAFIJE DIPLOMATIKE I ARHIVISTIKE
KURS LATINSKE PALEOGRAFIJE

KOTOR, 10 - 22. septembar 2001.

Organizator
CENTAR ZA NJEGOVANJE I PREZENTACIJU DOKUMENTARNOG NASLJEĐA KOTORA (CDK) "NOTAR"

uz podršku

Istorijskog instituta Crne Gore - Podgorica
Državnog arhiva Crne Gore - Cetinje
Instituta za Otvoreno društvo - Podgorica

Predavači:
prof. dr Horst Enzensberger
Univerzitet u Bambergu, Pomoćne istorijske nauke
prof. dr Luigi Pellegrini
Univerzitet u Kjetiju, Katedra za istoriju srednjeg vijeka
prof. dr Maria Vittoria Strazzeri Enzensberger
Univerzitet u Palermu, Knjizevnost za književnost i filozofiju

BIOGRAFSKI PODACI PROFESORA HORST ENZENSBERGA
Objavljenjo 25. avgusta 2001.

Rođen je 1944. godine u Haar (oblast Minhen u Bavarskoj).
1963 i 1967. Studirao je na Univerzitetu »Ludvig-Maksimilijan« u Minhenu (učenik Petera Ata, Petera Herda, Bernarda Bišofa, Hans-Georga Beka).
1967 i 1968. stipendista u Rimu.
1969. doktorirao filozofiju u Minhenu.
1969 – 1982. Univerzitet »Johan Volfgang Gete« u Frankfurtu na Majni« prvo asistent, pa onda docent za Pomoćne istorijske nauke (paleografija, diplomatika itd.).
Od 1982. profesor za Pomoćne istorijske nauke na Univerzitetu »Oto-Fridrih« u Bambergu.
1983. god. gostujući profesor u Palremu.
1984. god. gostujući profesor u Kijeti.
Od 1985. god. na Univerzitetu »Julijus-Maksimilijan« u Virzburgu je dodijeljeni profesor za Pomoćne nauke.

Program kursa

 

datum
Prije podne
 Poslije podne
 10. IX  U 8:30h okupljanje u Istorijskom arhivu Kotor (Stari grad 318). Registracija i smještaj kandidata. U 9:30h do 10:00h upoznavanje. U 1000h početak predavanja: Uvod. Istorija pisma. Kodikologija (proučavanje rukopisnih knjiga). Sistemi skraćenica.  U 20:00h koktel povodom početka rada Ljetnje škole na terasi Istorijskog arhiva Kotor.
 datum  9h do 13:30h  17h do 19h
 11. IX  Eventualno test? Organizacija transkribovanja i sl.  (slobodno)
 12. IX  Karolinško pismo (na uzorku Franjevačke biblioteke).  Opšte o diplomatici.
 13. IX  Gotičko i savremeno pismo.  O pontifikalnoj diplomatici.
 14. IX  Skraćenice, XIV vijek.  Sudsko-notarski spisi, skraćenice (opšta i posebna istorija).
 15. IX  Diskusija, pitanja, praktična pitanja.  (slobodno)
 16. IX  Izlet  (slobodno)
 17. IX  Skraćenice, XIV vijek.  Izrada inventara, registara.
 18. IX  Skraćenice, XV vijek.

 Skraćenice, XV vijek.

 19. IX  Grbaljski katastik.  (slobodno)
 20. IX  Tekstovi od XIV vijeka nadalje.  Završni test.
 21. IX  Diskusija, evaulacija kursa.  Notarijat, notarske imbrevijature. Privatni spisi, opšti uvod.
22. IX  Dodjela diploma