CD-ROM: "Arhivi, biblioteke i spomenici Kotora"

Istorijski arhiv Kotor je zajedno sa Matematičkim fakultetom u Beogradu započeo rad na izradi CD-ROM-a u ljeto 1997. godine. Njegovo dovršenje je pruzeo CDK - "Notar". Time je omogućeno da se na CD-ROM-u nađe arhivski i bibliotečki sadržaji iz svih istorijski relevantnih arhiva i biblioteka Kotora. Upravo zbog toga CD-ROM je i naslovljan sa "Arhivi, biblioteke i spomenici Kotora". Na njemu će, pored dokumenata i knjiga iz kotorskih arhiva i biblioteka, biti integralno predstavljeni Statut grada Kotora i Prva sudsko notarska knjiga, kao i pregled kulturno-istorijskih spomenika sa područja kotorske opštine. U svojoj finalnoj verziji CD-ROM će sadržati slijedeći materijal:


*Uvodni tekst o istoriji grada Kotora. U ovom članku se nalaze osnovni istorijski podaci o Boki Kotorskoj i o nastanku arhivske i bibliotečke gradje Kotora i njihovom čuvanju kroz vjekove.

*"Statuta et leges civitatis Cathari" (Statut grada Kotora), koji je štampan u Veneciji 1616. godine, a čija je najstarija datirana odredba iz 1301. godine. Sve strane ove knjige su skenirane i pripremljene za pregledanje. Planiramo da unesemo originalni (latinski) i prevedeni elktronski tekst Statuta kako bi ova knjiga mogla da se kompjuterski pretražuje. Iz elektronskog teksta originala i prevoda napraviti ćemo korpus riječi i indeks.

*Prva sudsko-notarska knjiga (1326-1335), koja je najstarija sačuvana notarska knjiga sačuvana u našem arhivu. Slično kao i Statut, ova knjiga je skenirana i pripremljena za pregledanje. Upravo smo unijeli njen elektronski tekst originala i regeste (skraćene prevode njenih dokumenata). Ostaje još, da se ovaj elktronski tekst pripremi za CD-ROM i da se napravi korpus riječi i indeks.

*Izbor od 177 značajnih dokumenta Istorijskog arhiva Kotor. Ova kolekcija dokumenata pokriva kroz vjekove najrazličitije vidove ljudske djelatnosti na području Boke Kotorske. Svaki dokument je predstavljen skeniranom stranicom i kratkim sadržajem (regestom).

*Pregled ostalih važnih arhiva i biblioteka sa prostora kotorske opštine. U Kotoru postoje brojni crkveni i privatni arhivi, kao nekoliko značajnih biblioteka, koji sadrže gradju od XI vijeka, pa sve do naših dana. Upravo zato odlučili smo da uvrstimo u CD-ROM najznačajne dokumente, rukopisne knjige i inkunabule slijedećih institucija:

1. Biskupski arhiv Kotor,
2. Nadžupski arhiv Perast,
3. Arhiv Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor,
4. Biskupska biblioteka Kotor,
5. Biblioteka franjevačkog samostana Sv. Klare u Kotoru i
6. Biblioteke Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor.


*Pregled fondova i zbirki arhiva sa prostora kotorske opštine, daje osnovne podatke o fondu, njegovom imenu, vremenu nastanka, količini gradje, jeziku gradje, naučno-obavještajnim sredstvima i drugim važnim podacima. Pregled treba da bude kompjuterski pretraživ.

*Opšti pregled kulturno-istorijskih spomenika sa područja kotorske opštine. Namjera nam je da u ovom segmentu predstavimo kulturno istorijske spomenike kotorske opštine. Prezentacija svakog spomenika bi sadržala digitalne fotografije spoljašnosti i unutrašnosti spomenika, praćene komentarima, arhitektonske planove spomenika, kao i spiskove dokumenata koji se posredno ili neposredno odnose na predstavljeni spomenik.

*Vremensku liniju, kojom bi na jedinstven način bili predstavljeni svi dokumenti i kulturno-istorijski spomenici koji se nalaze na ovom CD-ROM-u.

CD-ROM je bio prezentovan više puta na raznim skupovima. Navedimo samo neke od njih:

1. Svjetska izložba EXPO'98, Lisabon, Portugal, 1998. godine.

2. XXI Sodobni arhivi (Savremeni arhivi), Radenci, Slovenija od 23. do 24. marta 1999. godine.

3. Summer University - Automatisation of Archives (Automatizacija arhiva), Budimpeša, Centralno evropski univerzitet (Central European University), jul 1999. godine.

4. Digital Preservation of Medieval Manuscripts and Early Printed Books (Digitalno zaštita srednjovjekovnih rukopisnih i rano štampanih knjiga), Sofija, Bugarska od 26. jula do 13. avgusta 1999. godine u organizaciji Instituta za matematiku i informatiku iz Sofije.

5. XXIV Komunikacije - Urbano i arhitektonsko nasleđe u III milenijumu, Perast od 23. do 25. septembra 1999. godine u organizaciji CEP-a iz Beograda.

6. Prva smotra multimedijalnog stvaralaštva Jugoslavije, održana kao prateći program Sajma knjiga u Beogradu, oktobra 1999.

Na kraju napomenimo da je CD-ROM još uvjek u pripremi. Ocekujemo da ce biti gotov do kraja 2000. godine.
Koristimo priliku da pozovemo sponzore i donatore da pomognu CDK - "Notar" da kompletira ovaj CD-ROM.